مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

هم آفرین


دسته بندی

بزودی آیین رو نمایی از سامانه هم آفرین

تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) به عنوان ابزار مالی جدید بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۹-۱۲-۱۰