مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

اسفند ۱۳۹۹

بزودی آیین رو نمایی از سامانه هم آفرین

تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) به عنوان ابزار مالی جدید بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۹-۱۲-۱۰

آیین رونمایی از سامانه تامین مالی جمعی

تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) به عنوان ابزار مالی جدید بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۹-۱۲-۱۰