مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

مصاحبه


دسته بندی

دکتر فرازمند در مصاحبه با «تحلیل بازار»: سهم‌های ارزنده بازار سرمایه راه رشد را پیدا می‌کنند.

به منظور بررسی ارزندگی قیمت سهم‌ها، تاثیرات تصمیمات دولت و سازمان بورس بر روند بازار، ارزیابی…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۹-۰۷-۲۰

پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، مسیری ناهموار برای چشم‌اندازی محو و کم‌فروغ

  ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺮاى رﻓﻊ…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۰۹-۱۹