مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

سبد پیشنهادی هفته

سبد پیشنهادی - چهارم تا دهم امرداد‌ماه ۱۳۹۹

افق زمانی

نام شرکت

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پورتفوی

میان مدت

کاشی سعدی

۴۹۲۷۰

۶۸۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

فروشگاه‌های زنجیره‌ای
افق کوروش

۲۲۰۵۰

۳۰۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

سرمایه‌گذاری خوارزمی

۱۵۷۳۰

۲۵۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری
پیشگامان سرمایه نو‌آفرین

۱۰۰۰۰۰۰

بازدهی مناسب ماهانه

وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری

۱۰

داروسازی تولید دارو

۶۸۸۸۷

۱۱۰۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و
تولید داروی بیماری کرونا

۱۵

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

۴۲۴۴۰

۶۰۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

بیمه کوثر

۳۰۱۶۳

۵۰۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و

شناسایی درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها

۱۵